Archive for: Pleioblastus pygmaeus

Dwarf Bamboo, Poaceae